20150528_123735.jpg

Mat på bål og stormkjøkken >

Tilbod om gratis kurs for lærarar i medlemskommunane til friluftsrådet

"Stedsbasert læring"

Mat på bål 

Vi lagar ein forberedt middagsrett og ein dessert på grillkol. Vi går gjennom andre steike og kokemetodar, bålbyggjing, bålplassar, prefabrikering og hygiene. Kurset tek omtrent 4 timar. 

Friluftsrådet har i over 20 år arbeida for meir og bedre uteskule.

Friluftsrådet starta med dette arbeidet i 1994 fordi vi har eit brennande engasjement for at skulane skal kunne sjå og nytte moglegheitene i sitt nærmiljø til best mogleg undervisning og opplegg for borna.

I 2011 starta friluftsrådet med eit tettare samarbeid med over 20 skular i medlemskommunane i eit "Lærande nettverk". I dette nettverket har friluftsrådet arrangert ulike fagsamlingar og kurs for skulane i nettverket. Som ein raud tråd har mat ute og tur etter evne med utandørs livredning i ulike naturmiljø vore viktig.

Her kan du laste ned referat frå dei ulike nettverkssamlingane


Informasjon om utfylling av skjemaet under.

Skjemaet har tre overskrifter/delar: 

1 - Kontaktinformasjon; Ditt namn, mobilnummer og e-post til informasjon og avtalar.

2 - Kontaktinformasjon skule; Vi treng skulen sitt namn, gateadresse og medlemskommune,

3 - Namn på deltakarar. Vi har sett opp 5 felt til å melde på deltakarar til kurset. Eventuelt nytt fritekstfelt til utfyllande informasjon


Kurs i eigen skule eller deltaking på kurs er gratis for lærarar i medlemskommunane til friluftsrådet.

Kurs blir i utgangspunktet gjennomført med minimum 5 deltakarar og med eit tak på 15. 

Men vi kan arrangere kurs for fleire deltakarar etter nærare avtale.


Frist for påmelding: så raskt som råd!

Sunnmøre friluftsråd gjør vårt beste for å ivareta ditt personvern. Vi spør kun etter personlig informasjon som vi er avhengig av å ha for å følge deg opp som deltaker på kurs. All informasjon vi mottar blir lagret i redigeringsmodus på nettsiden vår, og sendt per epost til oss. Vi sletter gamle skjema jevnlig. Vi deler ikke data med tredjepart, og vil ikke ta kontakt med deg for annet enn det som er relevant for dette kurset. Du kan når som helst få vite hva vi har lagret om deg, og vi kan når som helst slette data vi har lagret om det. Ta kontakt med oss på may@friluftsraadet.no. Les også gjerne vår personvernerklæring

Kontaktinformasjon
Ditt namn:* 
Ditt mobilnummer:* 
Di e-post adresse:* 
Denne e-post adressa vil få ein kopi av påmeldingsskjemaet når du klikkar send. Det er også til denne e-post adressa friluftsrådet vil sende kursinformasjon eller ta kontakt for å gjere avtalar.
Kontaktinformasjon skule
Namn på skulen:* 
Skulen si gateadresse:* 
Vi treng gateadressa for å finne fram til skulen om friluftsrådet sin medarbeidar ikkje er kjent i denne kommunen
Medlemskommune:* 
I kva medlemskommune ligg skulen

Mat på bål og stormkjøkken
Ynskje om dag/kveld for kurs:* 
Gjer vel og sett opp ein aktuell dag/kveld for kurs. Kom gjerne også med nokre alternative dagar/kveldar om det er mogleg
Tegn igjen
Utfyllande informasjon: 
Gjer vel og kom med ynskje om tid og stad i fritekstfeltet om du valde "eigen skule" i alternativa over
Tegn igjen
Deltakarar - du kan fylle ut frå 1-5 deltakarar og evt nytte fritekstfelt
Namn på deltakar 1: 
Gjer vel og skriv ditt eige namn om du skal vere med på kurset
E-post kursinformasjon: 
Gjer vel og fyll ut e-post adresse om kursinformasjon også skal sendast til ei anna e-post adresse enn den som er skrive inn lenger oppe i skjemaet
Namn på deltakar 2: 
Namn på deltakar 3: 
Namn på deltakar 4: 
Namn på deltakar 5: 
Deltakartal og anna informasjon: 
Fritekstfelt for utfyllande informasjon eller fleire deltakarar.
Tegn igjen
Anna informasjon til friluftsrådet
Allergi - viktig informasjon? 
Har nokon av deltakarane allergi eller er det andre omsyn som friluftsrådet må vite om?
Tegn igjen
Bilde og media:* 
Friluftsrådet treng bilde til dokumentasjon på gjennomført aktivitet for pengane vi har fått til å gjennomføre desse kursa. Friluftsrådet treng og bilde til å marknadsføre liknande kurs seinare, både på eiga heimeside og i sosiale media. Løyve til bilde gjeld og dersom kurset får vitjing eller omtale i andre media som aviser ol.