IMG_1827.JPG

Leikepatruljen

Leikepatruljen er ein måte å organisere leikar og aktivitet i friminutta med særleg fokus på å inkludere alle

Kurs og organisering

Patruljeførarar
Dei eldste elevane kan søkje om å bli patruljeførarar i leikepatruljen. Dei som får bli patruljeførarar får opplæring og tips til aktivitetar og leikar som dei kan ha ansvar for i friminutta.

Koordinator
Blant lærarane er det ein koordinator som har ansvaret for patruljeførarane og som skal vere ein inspirator og sjå til at aktivitetar og leikar fungerar i friminutta slik som ein ynskjer.

Aktive barn trivst betre

Fleire undersøkingar viser at det er samanheng mellom barns trivsel og graden av fysisk aktivitet. Aktive barn er flinkare sosialt i lag med andre. Dei likar seg på skulen, har færre sjukedagar og har meir gå-på-mot enn inaktive barn.

Fysisk aktive barn føler seg også mindre einsame, har meir sjølvtillit, og har lettare for å få venner enn inaktive barn. Erfaringa viser også at barns grunnlag for å lære noko i timane, blir vesentleg betra når dei er fysisk aktive i det daglege. Det er i høg grad i barndommen og i dei tidlege ungdomsåra at dei sunne vanane blir grunnlagt.

Betra fysisk trivsel gir ein rolegare kvardag i skulen og færre konfliktar. Dei ulike klassetrinna kjem tettare på kvarandre, og dannar nye sosiale relasjonar gjennom aktiv leik og glede. Leikepatruljen kan kanskje også medverke til at dei eldre elevane tek leiken til seg igjen, og at dei yngste ikkje slepp leiken i tidleg alder, slik det skjer mange stader på landets skular i dag.


Kontakt prosjektleiar Inger Bakke for utfyllande informasjon om leikepatruljen. 

Inger har e-post: inger@friluftsraadet.no og mobil 48218981