Leik i Spjelkavik

Leikepatruljen

Leikepatruljen er eit prosjekt for å styrke den fysiske, sjølvstyrte uteleiken i skulen med særleg fokus på å inkludere alle, vere kreativ og til å ta initiativ til leik.


Korleis: 
Gjennom kurs, vegleiing og barnet sitt eige initiativ bidreg Leikepatruljen til meir allsidig leik og aktivitet i friminutta og utetimane. (Les meir:)

Patruljeførarar (elevar): Dei eldste elevane kan søkje om å bli patruljeførarar i leikepatruljen. Dei som får bli patruljeførarar får vere med på inspirasjonssamlingar der dei får opplæring og tips til aktivitetar og leikar som dei så set i gang og gjennomfører i friminutta. Dei som er patruljeførarar får god trening i å ta ansvar, engasjere seg og gjennomføre ein plan. 

Koordinator (lærar): Blant lærarane er det ein koordinator som har ansvaret for patruljeførarane på sin skule, som skal vere ein inspirator og vegleiar, og sjå til at aktivitetar og leikar fungerer i friminutta.

Kvifor: 
Fordi barn opplever stor glede og meistring i å leike i lag med andre ute.  
Gjennom leik ute får barn vere fysisk aktiv, vere i lag med andre, får utfolde seg kreativt og får øving i å ta initiativ.

Vi veit at det er ein klar samanheng mellom barna sin trivsel og graden av rørsle. I tillegg veit vi at å styrke barnet sitt initiativ og handlekraft bidreg til at dei blir meir sjølvstendige.  

Aktive barn er flinkare sosialt i lag med andre.  Dei likar seg på skulen, har færre sjukedagar og har meir gå-på-mot enn inaktive barn. Fysisk aktive barn føler seg også mindre einsame, har meir sjølvtillit, og har lettare for å få venner enn inaktive barn. Erfaringa viser også at barns grunnlag for å lære noko i timane, blir vesentleg betra når dei er fysisk aktive i det daglege. Det er i høg grad i barndommen og i dei tidlege ungdomsåra at dei sunne vanane blir grunnlagt.
Betra fysisk trivsel gir ein rolegare kvardag i skulen og færre konfliktar. Dei ulike klassetrinna kjem tettare på kvarandre, og dannar nye sosiale relasjonar gjennom aktiv leik og glede. Leikepatruljen kan kanskje også medverke til at dei eldre elevane tek leiken til seg igjen, og at dei yngste ikkje slepp leiken i tidleg alder, slik det skjer mange stader på landets skular i dag. Vi veit også at å vere ute bidreg til at barna kjenner større friheit. Der er færre fysiske begrensningar og naturlige utfordringar som stimulerar til kreative løysingar og nye kroppslege erfaringar.   

Bli med: 
Om du vil at din skule skal bli med så ta kontakt med prosjektleiar i Sunnmøre friluftsråd Inger Bakke for utfyllande informasjon om leikepatruljen. Tilbodet er støtta av Gjensidigestiftelsen og er gratis for skulane. Inger har e-post: inger@friluftsraadet.no og mobil 48218981.
 
download   Leikehefte_Leikepatruljen_2020      
  
download   SLAA_PAA_RINGEN.mp4
 Eksempel på leik