Utand__rs-livredningspr__ve-8-.jpg

Utandørs symjing og livredning 2022

Den nye læreplanen LK20 har krav om at elevane skal få erfaringslæring i, ved og på vatn ute. Elevane skal etter ungdomsskulen forstå og kunne gjennomføre livberging ute i naturen!

I all aktivitet med elevane i, ved og på vatn skal det alltid vere ein ansvarleg vaksen som har utandørs livredningsprøve. Utandørs livredningskurs og godkjend livredningsprøve er difor viktig for dei fleste lærarar og andre tilsette ved skule og barnehage som har med elevar/born ute i, ved og på vatn.

Kompetansmål i kroppsøving i 10.trinn

  • forstå og gjennomføre livberging i, på og ved vatn ute i naturen
  • vurdere risiko og tryggleik ved ulike uteaktivitetar, forstå og gjennomføre sporlaus og trygg ferdsel
Kompetansemåla i kroppsøvingsfaget viser ein tydeleg progresjon i symjing og utandørs livredning frå 2.trinn til og med 10.trinn.
Dette stiller nye og klare kompetansekrav til kroppsøvingslærarane som ikkje berre skal kunne livredning for elevane sin tryggleik ute i, ved og på vatn. Men kroppsøvingslæraren skal også ha fagleg erfaring og god nok kompetanse som gjer dei i stand til å kunne formidle forståing av trygg ferdsel og livredning slik at elevane kan dette etter ungdomsskulen.

Ny rettleiar til trygg opplæring i, ved og på vann

Det er laga ein revidert rettleiar i februar 2022 som heiter «En veileder til trygg opplæring i, ved og på vann og bading i skolens regi». 
Denne rettleiaren erstattar rettleiaren frå 2021 og Udir rundskriv 1-2008 om «forsvarleg symje- og livredningsopplæring i grunnskoleopplæringen»

Rettleiaren 2022 gir viktige retningsliner for kompetansemåla i kroppsøvingsfaget og for internkontrollrutinar i skulen. Rettleiaren sett krav til kompetanse og internkontroll for all undervisning og opplegg ute i, ved og på vatn. At rettleiaren er tydeleg på at internkontroll gjeld for aktivitetar i, ved og på vatn betyr at kompetansekrav til tilsette også gjeld turar til fjøra, turar langs vatn og vassdrag og fisketurar på bryggekanten. Dette gjeld dei fleste naturområda på Sunnmøre der ein har med elevar i nærleiken av vatn, elv eller sjø.

I all aktivitet med elevane i, ved og på vatn i regi av skulen skal det alltid vere ein ansvarleg vaksen som har utandørs livredningsprøve. Utandørs livredningskurs og godkjend livredningsprøve er difor viktig for dei fleste lærarar og andre tilsette ved skulen som har med elevane i, ved og på vatn.

Om utandørs livredningskurs for lærarar

Kursinnhaldet er tilpassa den nye fagplanen LK20 som har kompetansemål i utandørs symjing og at elevane skal forstå og gjennomføre utandørs livredning etter ungdomsskulen!

Kurset skal gje lærarane eit betre grunnlag for å gjennomføre utandørs symje og livredningsundervisning med eigen klasse og stettar krav om dokumentert utandørs livredningsprøve for undervisning eller turar i, ved og på vatn. Jamfør rettleiaren «En veileder til trygg opplæring i, ved og på vann og bading i skolens regi»

Kurset er todelt med del 1 som handlar om teknikktrening og tips, samt farevurdering (internkontroll/HMS). Del 2 er gjennomføring av sjølve livredningsprøva. 
Lærarane som er med på kurset er oppfordra til å ta med eigen våtdrakt for å ha betre føresetnader for å lære teknikkar og tips til eigne undervisningsopplegg med elevane. 
Gjennomføring av del 2 kan vere aktuell å gjennomføre utan våtdrakt sidan eigenerfaring og eigenmeistring av kaldt vatn i kombinasjon med å løyse eit livredningsscenario mest mogleg hensiktsmessig er ein del av prøva.

Fagleg ansvarleg: Morten Gjerseth, godkjend instruktør i Norges Livredningsforbund og fysioterapeut
Kursleiar: Christer Lundberg Nes, fagleiar aktivitet i Sunnmøre friluftsråd 
Kurslengd: ca 4 timar
Deltakartal: 10 til 15 deltakarar per kurs
Kursutstyr: Deltakarane bør ta med eigen våtdrakt

Svommedyktig.no

Svommedyktig.no er ressurssida for kroppsøvingslærarar som har ansvar for utandørs symjingo og livredning og rettleiaren 2022 om trygg opplæring i, ved og på vatn.

Sida har didaktiske tips og forslag til opplæringsaktivitetar i progresjon frå enkle til komplekse. Det er også videosnuttar til nokre av aktivitetane.