taubru-2.jpg

Taubruer og klatrepark i Fiskå 16.oktober >

Bli med å bygge og konstruere din eigen klatrepark mellom trea.

Leik i tau er både spennande og lærerikt

Friluftsrådet har utvikla taubruer som er enkle å sette opp og ta ned.
Ved hjelp av klatretau, karabinerar og nokre enkle knuter kan alle som vil vere med delta på å bygge opp ein spennande klatrepark.

Når taubruene heng oppe blir det leik (Tarzansisten) og moro.

Til slutt blir alle med på å pakke saman utstyret.

For å kunne handtere smittevernråd og planlegge utstyr friluftsrådet be om påmelding så raskt som råd.

Oppmøte: Fiskå ungdomshus
Tidspunkt: 16.oktober kl 1800-1930

Opplegget er gratis!

Utfyllande informasjon blir sendt til påmeldte deltakarar!

Atterhald: Opplegg blir berre gjennomført med påmeldte deltakarar

Informasjon om deltaker
Namn:* 
Alder:* 
Andre søsken: 
Er det andre søsken som vil vere med så gjer vel og skriv namn og alder her.
Tegn igjen
Kontaktinformasjon til føresette
Namn føresett:* 
Mobiltelefon:* 
E-post:* 
Kopi av skjemaet vert sendt til denne e-post adressa. Dersom du ikkje får skjemaet så gjer vel og sjekk: 1) Om skjemaet ligg i spam/søppelpost i e-post lesaren din 2) Om du har skrive feil i e-post adressa?
Nokre løyve til bruk av bilde og fotografering
Bilde og film i media:* 
Får friluftsrådet/journalistar ta bilde/film til medieomtale under opplegget?


Bilde og film til heimeside, trykt materiell o.l:* 
Får friluftsrådet ta bilde/film til bruk o heimeside, presentasjonar, trykt materiell og reklame for andre aktivitetar i regi av friluftsrådet?


Sosiale media/ ekstern dokumentasjon:* 
Får friluftsrådet ta bilde/film til bruk i sosiale media som Facebook, Instagram ol? Friluftsrådet treng og bilde som vi må sende frå oss som dokumentasjon på bruk av prosjektmidlar til aktivitet. Bildedokumentasjon må sendast til mellom anna Miljødirektoratet, Friluftsrådenes Landsforbund og Møre og Romsdal fylke, og desse mottakarane kan seinare nytte bilde som illustrasjonsbilde.


Viktig informasjon
Viktig informasjon om deltakar:* 
Har deltakar allergi eller er det anna viktig informasjon som leiarane må vite om? Nytt dette feltet for å gi oss god informasjon. Dette er eit obligatorisk svarfelt. Gjer vel å svar eit kort NEI om deltakar ikkje har allergi eller liknande.
Tegn igjen
Smitteførebygging:* 
Dersom deltakar er smitta av Covid-19, er i karantene eller har symptom på luftvegssjukdom må deltakar haldast heime og ikkje delta på arrangementet. Gjer vel og hald deltakar heime sjølv med milde symptom. Det vert sett fram handsprit før og under opplegget som deltakar må nytte. Deltakar må følgje dei råd som vert gitt av leiarane.

Personvern av opplysningar: 
Alle opplysningar som vert gitt i dette skjemaet vert berre nytta av friluftsrådet og leiarane på aktiviteten til det beste for deltakar og for praktisk organisering og gjennomføring av opplegget. Leiarane har teieplikt. Informasjonen vert lagra i friluftsrådet sin database som er knytt til heimesida. Ingen informasjon vert vidaresendt til andre.