Med_Skaala_i_bakgrunnen.jpg


Ny dagleg leiar i friluftsrådet

- Dette er eit verdival for meg, seier Anne Berit Støyva Emblem (46). Ho blir den nye daglege leiaren i Sunnmøre friluftsråd.

Anne Berit Støyva Emblem vaks opp på gard i Stryn, der ho tidleg fekk lære både å ta i eit tak og at det er viktig å engasjere seg i frivilleg arbeid og politikk. Frå tidlege år har ho erfaring med m.a. helsearbeid, aktivitet for barn med funksjonsutfordringar, SFO, distriktsutviklingsarbeid og gardsavløying. Frå seinare år har ho erfaring med prosjektstyring, personalpolitikk, organisasjons- og styrearbeid. I tillegg har ho eit stort engasjement for friluftsliv og idrett.

Støyva Emblem er utdanna samfunnsvitar, med hovudfag i organisasjonsvitskap med vekt på kommunal og regional politikk. I tillegg har ho etterutdanning i prosjekt, bedriftsøkonomi, arbeidsrett og styrearbeid. Ho har 20 års yrkeserfaring med organisasjonsutvikling, endring og personalarbeid i kommunale og statlege organ. Mellom anna frå Kystverket, Politidirektoratet i Oslo, som sekretær for bystyregruppa til Arbeiderpartiet i Bergen, og som prosjektkoordinator/leiar i oppstartsfasen for kommunesamanslåinga av nye Ålesund. No kjem ho frå stillinga som seniorrådgjevar i HR-staben ved hovudkontoret til Kystverket i Ålesund. Der har ho mellom anna hatt ansvar for organisasjonsutvikling og omstilling, lønnsstrategi, forhandling og partssamarbeid, prosjektstyringssystem og leiarutvikling.

Politisk aktiv har ho vore heile tida. I Ålesund som bystyremedlem, vara til formannskap og komitéleiar for oppvekst. Ho har også vore styreleiar for 110-sentralen og hamnerådsleiar. 

Privat er Støyva Emblem mor til to aktive gutar og engasjert i både ski og fotball i det lokale idrettslaget, i tillegg til dametrening/turgruppe. Og om du møter ei dame springande i fjellet, er sjansen stor for at det er henne du seier hei til.

- Eg søkte på denne stillinga fordi eg ønskjer å jobbe på heiltid for å fremje friluftsliv og aktivitet i medlemskommunane, seier ho. Særleg brenn ho for oppvekstvilkåra til barn og unge, men også tilrettelegging for friluftsliv for heile befolkninga.

- Med Støyva Emblem ved roret, er vi trygge på at Sunnmøre friluftsråd får god framdrift og stødig styring også i åra framover, seier styreleiar Vebjørn Krogsæter. Noverande dagleg leiar, May Britt Haukås, går over i redusert stilling som rådgjevar når Støyva Emblem tek over.

Sunnmøre Friluftsråd er eit interkommunalt samarbeidsorgan om friluftsliv mellom kommunane Giske, Ålesund, Sula, Ulstein, Volda, Ørsta, Fjord, Sykkylven, Stranda, Vanylven og Vestnes. 

Sunnmøre Friluftsråd er eitt av 28 friluftsråd i Noreg og tilknytt Friluftsrådenes Landsforbund. Med ny dagleg leiar har vi åtte tilsette. Mellom oppgåvene våre er drift av Skjergardstenesta i Møre og Romsdal, arbeid mot marin forsøpling, Stikk UT/Stikk UT ski, Leikepatruljen, Naturlos, drift/skjøtsel og tilretteleggingstiltak i offentlege friluftslivsområde, kurs/opplæring og friluftslivsaktivitetar for skular/barnehagar og andre målgrupper, utlån av kajakkar og anna friluftslivsutstyr til skular, barnehagar og frivillige organisasjonar mm.