IMG_1854.JPG

Evaluering Leikepatruljen >

Frå  01.01. 2019 tok Sunnmøre friluftsråd over drifta av Leikepatruljen.  Vi er no i full gang med å forankre prosjektet i vår organisasjon og utvikle strategiar for vidare drift.

For skular som har vore med i Leikepatruljen

 Friluftsrådet ynskjer gjennom dette skjemaet å gjennomføre ei evaluering for alle skulane som er med i Leikepatruljen. 

Denne skal gje oss eit mest mogleg ærlig og konkret bilete av korleis leikepatruljen fungerer på dei ulike skulane i dag. Vi set stor pris på at du tek deg tid til å svare så utfyllande som mogleg på spørsmåla.

 

Generelt
Namn på skulen:* 
Kommune:* 


Di e-postadresse:* 
Kor lenge har din skule vore med i Leikepatruljen:* 
Kor mange gongar i veka har din skule Leikepatrulje:* 

Kva for aktivitetar opplever du blir mest nytta av borna i skulegarden:* 
Tegn igjen
Kva klassetrinn har tilbod om Leikepatrulje i friminutta:* 


Patruljeførarane
Kven kan bli patruljeførar på din skule:* 
Korleis vert barn patruljeførarar på din skule:* 
Tegn igjen
Kor lenge kan eit barn vere patruljeførar på din skule:* 
Korleis takkar skulen av dei som sluttar som patruljeførar:* 
Tegn igjen
Kva trur du er utbyttet til patruljeførarane etter avslutta innsats:* 
Tegn igjen
Leikepatruljekurset
Kor mange leikar frå det siste leikepatruljekurset blir nytta i skulegarden no:* 
Tegn igjen
Kva for leikar opplever du blir mest nytta av borna:* 
Tegn igjen
Koordinatorrolla
Kva er di erfaring med å vere koordinator:* 
Tegn igjen
Har du som koordinator ønske om meir fagleg påfyll, og i tilfelle kva:* 
Tegn igjen
Kor mykje tid brukar du på å vere koordinator kvar veke:* 
Tegn igjen
Ville du som koordinator hatt nytte av ei praktisk oppfølging:* Kva er utbyttet ditt etter siste leikepatruljekurs:* 
Tegn igjen
Kva skal til for å gjere Leikepatruljen enda betre på din skule:* 
Tegn igjen
Utstyr til Leikepatruljen
Forslag til utstyr: 
Gjer vel og skriv inn 5 ynskjer eller forslag på utstyr som din skule treng til Leikepatruljen. Utstyret bør vere noko som du har erfaring med fungerer i skulegarden og som er enkelt og robust i bruk.
Tegn igjen
Anna
Andre erfaringar: 
Opent tekstfelt for erfaringsdeling om du saknar noko i skjemaet over, eller har andre innspel til friluftsrådet om Leikepatruljen
Tegn igjen