Om oss

Sunnmøre friluftsråd eit operativt kompetansesenter i friluftsliv for medlemskommunane. Folkehelse er fundamentet i alt vi gjer. 


Sunnmøre friluftsråd er eit interkommunalt oppgåvefellesskap (KO) etter kommunelova med ei eiga samarbeidsavtale for fellesskapet.
Dei 11 medlemskommunane i friluftsrådet er:  Giske, Fjord, Stranda, Sula, Sykkylven, Ulstein, Vestnes, Volda, Vanylven, Ørsta og Ålesund. Klikk gjerne på kommunelogoane øvst på sida for å kome til heimesidene til kommunen.
 
Oppgåvene til Sunnmøre friluftsråd er, i samarbeid med deltakarkommunane, andre offentlege styresmakter og organisasjonar, å arbeide for å:
 
 • Fremje allsidig og miljøvennleg friluftsliv i regionen deltakarkommunane omfattar, til beste for trivsel og helse for ålmenta.
 • Fungere som kompetansesenter for friluftsliv for deltakarkommunane og andre samarbeidspartar.
 • Skape større forståing for nytten av friluftsliv.
 • Stimulere til friluftsliv for alle.
 • Legge til rette for fysisk aktivitet for barn og unge.
 • Utarbeide planar som skal ligge til grunn for rådet sitt arbeid.
 • Vere ein pådrivar for deltakarkommunane i friluftslivssaker og ein høyringsinstans i viktige saker for friluftslivet.
 • Arbeide med sikring, tilrettelegging og drift av friluftsområde av ulike slag til bruk for ålmenta.
 • Gjennom Skjergardstenesta gjere sjøbaserte friluftslivsområde attraktive og tilgjengelege for ålmenta.
 • Vere ei koordinerande eining og tilretteleggar for frivilleg arbeid mot marin forsøpling.
Friluftsrådet vart stifta i 1974. I tilknytning til 40 års jubileet i 2014, delte friluftsrådet ut ein utstyrsbase til kvar medlemskommune, beståande av bl.a.;  lavvo, bålpanne, popcorngryte, taubruer mm. Du kan lese meir om lån av utstyr her.

Sunnmøre friluftsråd har etterkvart blitt det komplette friluftsråd i breidda av aktivitetar og ansvar. Friluftsrådet har fleire ansvarsoppgåver for medlemskommunane:

 • Drift og vedlikehald av friluftsområde
 • Råd og rettleiing i friluftslivssaker
 • Utlån av utstyr
 • Aktivitet og opplæring

Friluftsrådet har sidan hausten 2011 hatt kontor, lager og verkstad på Kongshaugstranda 105 i Vegsundet, i Sula kommune. På Kongshaugstranda leiger vi kontor med diverse fellesareal, samt ca 300 kvadratmeter lager- og verkstadlokale.